Серпень 24, 2016 | Линия обороны

Парад

Ðåïåòèöèÿ ïàðàäà âîéñê ïî ñëó÷àþ 25-é ãîäîâùèíû Íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû, íà Êðåùàòèêå, â Êèåâå, 19 àâãóñòà 2016 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

(більше…)

Операция “Щит Евфрата”. Блиц

bd440208c (більше…)

Пакт (Часть 3)

408218 (більше…)

Пакт (Часть 2)

34

(більше…)